Gällande förvaring, dumpning, uppställning och nedsmutsning på samfällighetens mark

Styrelsen har den senaste tiden blivit uppmärksammade på ett antal fall av förvarning, uppställning samt nedsmutsning på samfällighetens mark. Därför har vi försökt förtydliga vad som gäller kring detta i nya inlägg i FAQ:n som ni hittar här:

// Pontus Baum, Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening

Planering inför ordinarie föreningsstämma

Från styrelsens sida arbetar vi just nu med planering och förberedelser inför årets ordinarie föreningsstämma. Givet de restriktioner och rekommendationer som finns till följd av Corona-epidemin är det i dagsläget svårt att hugga saker och ting i sten. Vår avsikt är dock att kunna hålla årets stämma 26 maj och att det ska vara möjligt att delta antingen fysiskt eller digitalt.

Vi återkommer med mer information kring stämman så snart vi kan.

// Pontus Baum, Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening

Rutin för snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning

Med anledning av frågeställningar i olika kanaler gällande sandning av vägarna i vår samfällighet kommer lite kortfattad information om hur rutinen för snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning ser ut.

 • Vi har avtal med en entreprenör som utför snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning.
 • Gällande snöröjning och halkbekämpning är vår överenskommelse med entreprenören att de utför dessa arbeten då motsvarande arbeten beställts av kommunen för kommunens vägar i området. Om extra behov av motsvarande arbeten föreligger beställs dessa av styrelsen. 
 • Gällande sandupptagning sker detta efter beställning av styrelsen. Lämplig tidpunkt för sandupptagning brukar göras upp tillsammans med entreprenören.

// Pontus Baum, Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening

Frågeformulär för utemiljön i Lindbacken

Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening har tagit hjälp av två sistaårsstudenter på Landskapsarkitekturprogrammet på SLU för att kunna lägga en plan för utvecklingen av samfällighetens park- och grönytor. Som en del i detta arbete vill studenterna samla in önskemål och synpunkter från boende i Lindbacken. 

Från styrelsens håll är vi väldigt tacksamma om så många som möjligt kan svara på den enkätundersökning studenterna satt ihop, se utskick och länk nedan. Enkäten kommer att vara öppen till och med 7 februari 2020.

// Pontus Baum, Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening

Hej, vi är två studenter som studerar vårt sista år på landskapsarkitekturprogrammet på SLU Ultuna. Vi kommer att skriva vårt examensarbete om utemiljön i Lindbacken och genom arbetet också ge ett gestaltningsförslag för hur samfällighetens gemensamma grönytor kan utvecklas. Vi skulle behöva hjälpa av boende i Lindbacken för att ta reda på önskemål gällande detta gestaltningsförslag. Vi tar också gärna emot synpunkter på element eller delområden i Lindbackens gemensamma utemiljö som inte fungerar idag och i er mening varför. Vi har sammanställt en enkät som ni vid möjlighet gärna får fylla i.

Tack på förhand

Lisa Blomkvist & Julia Åstrand 

https://forms.gle/53eFJ21iTME1D2UD9

Motioner skickas in senast sista februari

I maj 2020 håller Södra Lindbackens samfällighetsförening ordinarie föreningsstämma. Som delägare i samfälligheten har du möjlighet att fram till och med sista februari inkomma med motion som sedan behandlas på ordinarie föreningsstämma. Sådan motion skall vara skriftlig och skickas till styrelsen@sodralindbackenssff.se. Motion skall, för att betraktas som en motion och ha avsedd effekt och vara möjlig för stämman att rösta på, innehålla förslag till åtgärd samt vara så konkret utformad som möjligt. Vid eventuella frågor avseende motioner och deras utformning vänligen kontakta styrelsen.

// Styrelsen

Styrelsemöte 2/12

Pulkabacken

Arbetet med att få belysning i pulkabacken är påbörjat. Belysning kommer att styras med timer och tänds genom att trycka på en knapp. Belysningen kommer att vara tänd som längst till kl. 21.

Det finns nu ett skyddsnät uppsatt i pulkabacken för att minska risken för skador på närliggande häckar mm. 

Gatubelysning

All gatubelysning gicks igenom och åtgärdades tidigare under hösten. Nu genomförs kompletterande arbeten med start under december. Vi räknar med att all belysning kommer att fungera som avsett under januari. 

Bemanning av styrelsen

Vår styrelseledamot Diana Plahn har den 24/11 valt att avgå från styrelsen. Detta med hänvisning till andra åtaganden. Vi vill från styrelsens sida tacka Diana för fina insatser för styrelsen och samfälligheten under denna tid.

Snöröjning och sandning

Vintern är nu här för att stanna ett tag och snöröjning och sandning sker kontinuerligt. Tänk på att inte försvåra detta arbete genom att förvara egendom eller parkera bilar på annan yta än den egna tomten.

God Jul och Gott Nytt År!

// Styrelsen

Styrelsemöte 30/9

Styrelsen gick igenom bland annat följande:

 • Ekonomin : Ser fortsatt bra ut.
 • Kom överens om att landskapsarkitekter ska se över våra gemensamma ytor och vad man kan göra för att bilda en helhet. Två studenter som studerar till landskapsarkitekt ska få i exjobb att ge förslag.
 • Belysning: Alla lampor som inte fungerar kommer åtgärdas inom två veckor.
 • Pulkabacksbelysning. Kommer beställas inom kort.
 • Ta bort träd som står i vägen vid pulkabacken kommer göras till våren. Detta för att det är för sent att göra nu. Träden kommer högst troligt inte överleva vintern då. Omplantering kommer ske till våren.
 • Farthinder måste tas bort inför snöröjningen omgående.
 • Trimning har utförts för att hålla ned ogräsnivåerna tills vi beslutat en plan för utveckling baserat på landskapsarkitekternas plan.  
Image result for gatulampa

Styrelsemöte 26/8

Nu har styrelsen haft sitt första styrelsemöte efter sommarens ledighet.

Saker som diskuterades var bland annat:

 • Ekonomin. Det går enligt plan och vi ligger i linje med vår budget.
 • Gatubelysning inför höstens mörker.
 • Verktyg för styrelsen där vi kan samla alla ärenden.
 • Mail och frågor från medlemmar.

Sedan vill vi rikta ett stort tack till Patrik m.fl som har bidragit till att vi nu har två fotbollsmål i södra parken! Tack för fint engagemang!

// Styrelsen

Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningen har efter en genomgång av förutsättningarna för kommande styrelse valt att presentera följande förslag till ny styrelse.

Styrelsen idag:
Styrelsen har idag följande sammansättning:
Martin Billefjord Ordförande
Emma Reimerth Vice ordförande
Lina Karlsson Sekreterare
Diana Plahn Ledamot
Timmy Grape Ledamot
Suppleanter är:
Constance Ackemann-Boström
Pontus Baum

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande föreningsstämma är styrelsens ledamöter Emma Reimerth, Lina Karlsson och Timmy Grape samt suppleanterna Constance Ackemann-Boström och Pontus Baum.


Revisorer
Föreningsstämman 2018 valde Maria Lennmark från Ernst &Young AB som revisor. Ernst & Young AB utser själv revisorsuppleant.


Valberedningen
I valberedningen ingår Krister Petersen och Tim Björklund varav Krister Petersen som sammankallande.

——————————————————

Valberedningens förslag till ny styrelse
Valberedningen föreslår följande personer till styrelsen
Emma Reimerth omval på 2 år
Timmy Grape omval på 2 år
Lina Karlsson omval på 1 år
(Martin Billefjord och Diana Plahn valdes 2018 in på två år)

Till suppleanter föreslås 
Constance Ackemann-Boström omval 1 år
Pontus Baum omval 1 år