Uppdatering gällande digital sändning av ordinarie föreningsstämma 2020

Som kommunicerats i tidigare inlägg så kommer ordinarie föreningsstämma 2020 också att sändas digitalt. För att ta del av sändningen behöver man ange det lösenord som distribueras per post. Om du inte nås av utskicket med lösenord kan du kontakta styrelsen på vår ordinarie e-postadress styrelsen@sodralindbackenssff.se, tänk i så fall på att ange din fastighetsbeteckning. Styrelsen kommer då att skicka lösenordet per e-post till dig.

Notera att endast ägare av fastighet som ingår i Södra Lindbackens SFF kan erhålla lösenordet.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Uppdatering av underlag till ordinarie föreningsstämma 2020

Styrelsens svar på inkomna motioner finns sedan tidigare publicerade här. Nu är underlaget uppdaterat så att det också omfattar svar på motion 6 A och B.

Styrelsens förslag gällande farthinder, vilket också kommer att föredras på stämman, finns att tillgå på länken nedan.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Formella förutsättningar för att delta på ordinarie föreningsstämma 2020

För att kunna delta på vår ordinarie föreningsstämma 2020 behöver följande formella förutsättningar vara uppfyllda:

  • Deltagare behöver vara fastighetsägare eller ombud för denne. Mall för fullmakt finns längst ned i inlägget.
  • Delägare till fastigheter kan representeras av ombud eller någon av delägarna, då krävs fullmakt från samtliga delägare som ej närvarar på mötet.
  • Medlemmar i bostadsrättsförening representeras av bostadsrättsföreningens styrelse eller av denna utsett ombud.

Insläpp till stämma kommer att ske från kl. 17:30. Styrelsen uppmanar därför att vara ute i god tid så att vi kan komma igång på utsatt tid.

Notera att det är förbjudet att medta nötter in i skolan. Vi kommer inte att erbjuda någon förtäring p g a smittorisken. Ta gärna med dig handsprit och håll avstånd.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Varmt välkommen till ordinarie föreningsstämma 23 september kl. 18:00

Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening hälsar dig välkommen till ordinarie föreningsstämma. Mötet går av stapeln 2020-09-23 kl. 18:00. Notera att vi bytt plats – Stämman kommer att hållas i Lindbackenskolans matsal för att kunna hålla ordentligt med mellanrum mellan sittplatserna.

Formell ändring av plats i form av uppdaterad kallelse per post kommer att gå ut till samtliga delägare inom kort.

Vi värnar om allas hälsa och lägger stor vikt vid att vi tar gemensamt ansvar under stämman. Delta endast om du är frisk. Ta handsprit när du kommer och håll avstånd.

För att underlätta för delägare som inte kan vara på plats kommer vi att sända stämman live. Notera att det enbart är en sändning och att det inte kommer att finnas möjlighet att föra fram frågor eller att delta i omröstning via den digitala kanalen. Du kommer åt sändningen vi länken nedan: https://us02web.zoom.us/j/82573139740?pwd=d3E2RTVCVEF3T0xQYW5CdHBMaUpHdz09

Observera att du behöver ha ett lösenord för att ta del av sändningen. Lösenordet distribueras per post till alla delägare. Detta för att säkerställa att obehöriga ej tar del av vad som presenteras (vilket ligger i linje med juridiken för denna typ av sammankomst).

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Styrelsens svar på motioner inför ordinarie föreningsstämma 2020

Styrelsen tackar alla engagerade medlemmar som inkommit med motioner inför vår ordinarie föreningsstämma 2020. Nu finns styrelsens svar på dessa motioner att läsa här:

Motionerna finns att tillgå här: https://sodralindbackenssff.se/ordinarie-foreningsstamma-2020/

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Vädjan om iordningställande av farligt kojbygge

Delar av styrelsen tog en tur förbi kojbygget mellan Alkällsvägen och Brattbacksvägen igår kväll. Det är glädjande att se att våra gemensamma ytor används till kreativ lek. Dock noterade vi att det använts flitigt med spik i de träd som håller upp kojan. Detta skadar träden. Det finns också flertalet utstickande spikar, både i fastgjort material och i lösa plankor på marken, som utgör direkt fara för de barn och djur som vistas där. Därför vill vi vädja till er som har barn som deltagit i kojbygget att åtgärda detta, d v s plocka bort spikar ur våra gemensamma träd, röja bort eller på annat vis åtgärda utstickande spikar.

Om detta inte åtgärdas inom två veckor kommer styrelsen att uppdra en entreprenör att genomföra åtgärderna. Det negativa med detta alternativ är dels kostnaden som drabbar alla boende samt att entreprenören troligen gör mer omfattande ingrepp än om kojbyggarna själva genomför åtgärderna.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Trafiksäkerheten i området

Nu när buskar och häckar blommar som bäst så är det viktigt att tänka på trafiksäkerheten i området. Vänligen läs igenom kommunens information om vilka regler som gäller och vad man som fastighetsägare har för ansvar.

https://www.uppsala.se/gator-och-trafik/trafiksakerhet-och-underhall/hackar-trad-och-buskage/

Önskar er alla en fantastisk sommar!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Ordinarie Föreningsstämma 2020

Södra Lindbackens samfällighetsförening håller ordinarie föreningsstämma 2020 den 23/9 på Hotell Fyrislund, Uppsala. Separat kallelse i brevform har sänts ut till samtliga medlemmar i samfällighetsföreningen.  Anledningen till att stämman skjuts fram bottnar i den pågående pandemin och vi hoppas och tror på förståelse för styrelsens beslut att senarelägga stämman för 2020.  Årsbokslut för verksamhetsår 2019 inklusive motioner finns nu tillgängliga, se nedan.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Uppdatering gällande utemiljön i Lindbacken

Som en del i arbetet med att upprätta en plan för utvecklingen av samfällighetens park- och grönytor har vi under vintern/våren fått hjälp av två sistaårsstudenter på landskapsarkitektprogrammet. Studenternas bidrag är ett gestaltningsförslag som många delägare bidragit i genom att svara på en enkät som skickades ut tidigare i år. Stort tack för ert deltagande!

Gestaltningsförslaget är nu färdigställt och styrelsen kommer att påbörja arbetet med att upprätta en utvecklingsplan för området. Vi är väldigt glada över att vi fått sån fin hjälp med denna framställan och vill gärna att ni tar del av den. Förslaget består av fyra filer som ni hittar här:

// Pontus Baum, Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening