FAQ

Kan samfälligheten sälja eller överlåta mark?

Enligt samfällighetslagen och föreningens stadgar kan samfällighetsföreningen inte sälja den mark som föreningen förvaltar. Samfällighetsföreningens mark kan heller inte överlåta mark med nyttjanderätt mer än 5 år.

Vad gäller om jag vill schakta eller fylla ut mark på min egen tomt?

För schaktning samt utfyllnad av mark på sin egen tomt, med mer än 0,5 meter, krävs i detaljplanerat område marklov. Marklov söks hos byggnadsnämnden i kommunen. Schaktning samt utfyllnad måste därmed i princip alltid föregås av ett godkänt marklov från kommunen.

Att ha i åtanke är även att marklov inte kan ges om det strider mot detaljplanen. Detaljplanen styr hur marken ska användas i området, och schaktning samt utfyllnad av mark måste därmed ske i enlighet med gällande detaljplan. Detta bedömer byggnadsnämnden vid en marklovsansökning.

Får jag ta samfällighetens mark i anspråk för enskilt bruk?

Nej. Samfällighetens mark får aldrig tas i anspråk utan föregående godkännande från styrelsen. Inga arbeten får ske på samfällighetens mark utan tillstånd från styrelsen. Samfälligheten har ett ansvar i sin roll som fastighetsägare att se till att marken används och utformas i enlighet med gällande områdesbestämmelser.

Vad blir följderna av att ha tagit samfällighetens mark i anspråk?

Att för enskilt bruk, utan styrelsens godkännande, ta samfällighetens mark i anspråk kan få stora rättsliga och ekonomiska konsekvenser för den enskilde. 

Om åtgärder har vidtagits som kräver bygg- eller marklov, kan medlemmen komma att hållas ekonomiskt ansvarig för de sanktioner kommunens byggnadsnämnd kan komma att meddela. 

Det finns även möjligheter för samfälligheten att vända sig till Kronofogdemyndigheten och begära särskild handräckning för att återställa samfällighetens mark på medlemmens bekostnad.  

Att använda annans mark för enskilt bruk kan dessutom falla inom brottsrubriceringen egenmäktigt förfarande. Samfälligheten kan därför komma att polisanmäla åtgärder som enskilda medlemmar vidtar på föreningens mark utan styrelsens godkännande.

Var ska jag tvätta min bil?

Vi uppmanar alla boende att följa Uppsala kommuns rekommendationer för biltvätt. I korthet går rekommendationen ut på att tvätta bilen i en biltvätt eller i en gör det själv-hall. Tvättar man bilen på den egna tomten eller på vägen utanför så går orenat vatten ut i vattendrag och sjöar.

För mer information hänvisas till Uppsala kommuns informationssida Tvätta inte bilen på gatan eller samma information i PDF-format Skydda vårt vatten – Tvätta inte bilen på gatan

Får jag röja träd och sly själv?

Vi håller just ni på att upphandla ett avtal som skall sköta våra grönområden. I detta avtal kommer vi också lägga till en punkt för träd- och slyröjning där det tilldelade företaget kommer att sköta all typ av röjning. Det är alltså inte tillåtet att på egen hand röja sly på samfällighetens mark. Om det förefaller en säkerhetsrisk skall detta meddelas till styrelsen omgående som kommer se till att detta åtgärdas.

Får jag ställa upp eller förvara saker på samfällighetens mark?

Det är i regel inte tillåtet att ställa upp eller förvara saker på samfällighetens mark. Exempel på sådan otillåten uppställning eller förvaring kan vara parkering av husvagn eller annat fordon, anläggning av odlingslåda eller annan konstruktion samt förvaring av fyllnadsmassor eller byggnadsmaterial.

Undantag kan göras från fall till fall. Exempel på sådana undantag är uppställning av studsmatta på ett sätt där det inte försvårar eller hindrar förbipassering eller på annat sätt stör delägare, anläggning av kojor där kojan inte är att betrakta som permanent anläggning.

Får jag smutsa ned på samfällighetens mark?

Det är inte tillåtet att smutsa ned samfällighetens mark. Exempel på sådan otillåten nedsmutsning kan uppkomma i samband med bygg och anläggningsarbeten där tunga fordon drar med sig jord ut på samfällighetens gemensamma vägar. Det åligger respektive delägare att denne, eller någon på dennes uppdrag, inte smutsar ned samfällighetens mark. Uppstår nedsmutsning åligger det respektive delägare att sanera. I det fall delägaren själv inte tar detta ansvar måste istället samtliga delägare stå för denna kostnad genom att pengar tas från samfälligheten för att betala bortforsling.

Får jag dumpa material på samfällighetens mark?

Dumpning av schaktmassor, sten, jord eller annat material på samfällighetens mark är strängeligen förbjuden utan föregående godkännande från styrelsen.

Vad gäller kring buskar och träd vid korsningar?

I samband med att Lindbackenskolan öppnat medför detta också en större rörelse på antal barn i området. Vi vill därför uppmana alla delägare i området att sköta om sina buskar, träd, tomter i syfte att säkerställa trafiksäkerheten i området. Se mer vad som gäller på länken nedan. https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/hackar-trad-och-buskage/

Får jag placera farthinder på samfällighetens vägar?

Det finns på sina ställen behov av att dämpa farten på våra vägar i samfälligheten. Om du vill placera farthinder på vägen kontaktar du först styrelsen för eventuellt godkännande. På så sätt har vi dels en översikt över vilka hinder som finns inför snöröjning mm. samt kan anvisa lämpliga hinder. 

Alla hinder på samfällighetens mark skall innan den 1 november eller vid första snön flyttas. Detta gäller farthinder och material som ägs av delägare, tex stenblock, grushögar mm. Om denna åtgärd inte är gjord på bestämd tid har styrelsen rätt att flytta detta på delägarens bekostnad.

Har samfälligheten rätt att anlägga farthinder?

Samfälligheten har bildats för att bl.a. förvalta Vaksala-Lunda ga:5 vars ändamål utgörs av ”vägar”. I samfällighetens uppdrag som enskild väghållare ingår att tillse att de vägar som samfälligheten förvaltar är trafiksäkra, annars löper samfälligheten risk att bli skadeståndsskyldig om trafikanter eller fordon blir skadade.

Att hålla vägarna trafiksäkra utgör därför en löpande förvaltningsåtgärd och samfälligheten bedömer själv vilka åtgärder som är nödvändiga för att uppnå en godtagbar trafiksäkerhet, t.ex. genom att anlägga farthinder för att få ner hastigheten (vilket är ett vanligt förekommande sätt att göra vägar mer trafiksäkra).

Vad ska jag göra om jag ser trasig belysning?

Vi håller som bäst på att anlita ett företag som fortlöpande kan åtgärda trasig belysning och trasiga belysningsstolpar på samfällighetens mark. Främst tar vi ett helhetsgrepp om den belysning som är trasig just nu och därefter ser vi till att trasig belysning åtgärdas så snart som möjligt. Vi tar tacksamt emot tips på trasig belysning så att vi snarast kan laga denna. Skriv till oss på styrelsen@sodralindbacken.se eller via vårt kontaktformlär.

Får man parkera vid gatan?

Som alla vet är det många grusbäddar i området som är en form av dränering för vårt dagvatten. Vi vill nu att alla är försiktiga med dessa grusbäddar eftersom som dom är gjorda med speciella fall för att vattnet skall rinna i lagom takt. Därför kan t ex bilparkering på dessa ytor påverka dessa fall negativt med försämrad dränering som följd. Vi hoppas att alla har förståelse för detta.

Vad är styrelsen uppdrag?
  • Vi får endast göra det som står i stadgarna och i anläggningsbeslutet för vår förening (mer om detta kommer på hemsidan)
    Detta omfattar bland annat upphandling av leverantörsavtal ex snöröjning, sandupptagning, el, avisering av avgifter.
  • Åtgärda felanmälningar ex trasiga brunnar, trasiga gatubelysning, träd/buskar som innebär säkerhetsrisk m.m.
  • Protokollföra allt och kommunicera till de boende med vad som händer i området
  • Årsstämma & budgetarbete
  • Ekonomi: ex betala fakturor, hålla koll på bankkontot, avisering.
Hur ska vi hålla området städat och snyggt?

För att hålla vårt område snyggt och fräscht vill vi uppmana alla att passar på att plocka upp allt skräp liggandes där det inte hör hemma, ett utmärkt läge att göra nått aktivt med familjen och involvera barnen, packa bilen full med skräp och åk till tippen med detta. Hjälps vi åt blir det roligare.

Jag har sålt min fastighet. Hur går jag ur en samfällighetsförening?

Meddela samfällighetsföreningens styrelse att du sålt din fastighet och tala om vem som är den nya ägaren. Den som äger en fastighet som har andel i en samfällighet är automatiskt medlem i den samfällighetsförening som sköter samfälligheten.
Vilka fastigheter som har andel i en samfällighet framgår av Fastighetsregistret. Du kan ringa till Lantmäteriets kundcenter, 0771-636363 , och fråga om din fastighet har andel i någon gemensamhetsanläggning eller samfällighet.