Vädjan om iordningställande av farligt kojbygge

Delar av styrelsen tog en tur förbi kojbygget mellan Alkällsvägen och Brattbacksvägen igår kväll. Det är glädjande att se att våra gemensamma ytor används till kreativ lek. Dock noterade vi att det använts flitigt med spik i de träd som håller upp kojan. Detta skadar träden. Det finns också flertalet utstickande spikar, både i fastgjort material och i lösa plankor på marken, som utgör direkt fara för de barn och djur som vistas där. Därför vill vi vädja till er som har barn som deltagit i kojbygget att åtgärda detta, d v s plocka bort spikar ur våra gemensamma träd, röja bort eller på annat vis åtgärda utstickande spikar.

Om detta inte åtgärdas inom två veckor kommer styrelsen att uppdra en entreprenör att genomföra åtgärderna. Det negativa med detta alternativ är dels kostnaden som drabbar alla boende samt att entreprenören troligen gör mer omfattande ingrepp än om kojbyggarna själva genomför åtgärderna.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Trafiksäkerheten i området

Nu när buskar och häckar blommar som bäst så är det viktigt att tänka på trafiksäkerheten i området. Vänligen läs igenom kommunens information om vilka regler som gäller och vad man som fastighetsägare har för ansvar.

https://www.uppsala.se/gator-och-trafik/trafiksakerhet-och-underhall/hackar-trad-och-buskage/

Önskar er alla en fantastisk sommar!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Ordinarie Föreningsstämma 2020

Södra Lindbackens samfällighetsförening håller ordinarie föreningsstämma 2020 den 23/9 på Hotell Fyrislund, Uppsala. Separat kallelse i brevform har sänts ut till samtliga medlemmar i samfällighetsföreningen.  Anledningen till att stämman skjuts fram bottnar i den pågående pandemin och vi hoppas och tror på förståelse för styrelsens beslut att senarelägga stämman för 2020.  Årsbokslut för verksamhetsår 2019 inklusive motioner finns nu tillgängliga, se nedan.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Uppdatering gällande utemiljön i Lindbacken

Som en del i arbetet med att upprätta en plan för utvecklingen av samfällighetens park- och grönytor har vi under vintern/våren fått hjälp av två sistaårsstudenter på landskapsarkitektprogrammet. Studenternas bidrag är ett gestaltningsförslag som många delägare bidragit i genom att svara på en enkät som skickades ut tidigare i år. Stort tack för ert deltagande!

Gestaltningsförslaget är nu färdigställt och styrelsen kommer att påbörja arbetet med att upprätta en utvecklingsplan för området. Vi är väldigt glada över att vi fått sån fin hjälp med denna framställan och vill gärna att ni tar del av den. Förslaget består av fyra filer som ni hittar här:

// Pontus Baum, Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening

Gällande förvaring, dumpning, uppställning och nedsmutsning på samfällighetens mark

Styrelsen har den senaste tiden blivit uppmärksammade på ett antal fall av förvarning, uppställning samt nedsmutsning på samfällighetens mark. Därför har vi försökt förtydliga vad som gäller kring detta i nya inlägg i FAQ:n som ni hittar här:

// Pontus Baum, Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening

Planering inför ordinarie föreningsstämma

Från styrelsens sida arbetar vi just nu med planering och förberedelser inför årets ordinarie föreningsstämma. Givet de restriktioner och rekommendationer som finns till följd av Corona-epidemin är det i dagsläget svårt att hugga saker och ting i sten. Vår avsikt är dock att kunna hålla årets stämma 26 maj och att det ska vara möjligt att delta antingen fysiskt eller digitalt.

Vi återkommer med mer information kring stämman så snart vi kan.

// Pontus Baum, Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening

Rutin för snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning

Med anledning av frågeställningar i olika kanaler gällande sandning av vägarna i vår samfällighet kommer lite kortfattad information om hur rutinen för snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning ser ut.

  • Vi har avtal med en entreprenör som utför snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning.
  • Gällande snöröjning och halkbekämpning är vår överenskommelse med entreprenören att de utför dessa arbeten då motsvarande arbeten beställts av kommunen för kommunens vägar i området. Om extra behov av motsvarande arbeten föreligger beställs dessa av styrelsen. 
  • Gällande sandupptagning sker detta efter beställning av styrelsen. Lämplig tidpunkt för sandupptagning brukar göras upp tillsammans med entreprenören.

// Pontus Baum, Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening

Frågeformulär för utemiljön i Lindbacken

Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening har tagit hjälp av två sistaårsstudenter på Landskapsarkitekturprogrammet på SLU för att kunna lägga en plan för utvecklingen av samfällighetens park- och grönytor. Som en del i detta arbete vill studenterna samla in önskemål och synpunkter från boende i Lindbacken. 

Från styrelsens håll är vi väldigt tacksamma om så många som möjligt kan svara på den enkätundersökning studenterna satt ihop, se utskick och länk nedan. Enkäten kommer att vara öppen till och med 7 februari 2020.

// Pontus Baum, Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening

Hej, vi är två studenter som studerar vårt sista år på landskapsarkitekturprogrammet på SLU Ultuna. Vi kommer att skriva vårt examensarbete om utemiljön i Lindbacken och genom arbetet också ge ett gestaltningsförslag för hur samfällighetens gemensamma grönytor kan utvecklas. Vi skulle behöva hjälpa av boende i Lindbacken för att ta reda på önskemål gällande detta gestaltningsförslag. Vi tar också gärna emot synpunkter på element eller delområden i Lindbackens gemensamma utemiljö som inte fungerar idag och i er mening varför. Vi har sammanställt en enkät som ni vid möjlighet gärna får fylla i.

Tack på förhand

Lisa Blomkvist & Julia Åstrand 

https://forms.gle/53eFJ21iTME1D2UD9

Motioner skickas in senast sista februari

I maj 2020 håller Södra Lindbackens samfällighetsförening ordinarie föreningsstämma. Som delägare i samfälligheten har du möjlighet att fram till och med sista februari inkomma med motion som sedan behandlas på ordinarie föreningsstämma. Sådan motion skall vara skriftlig och skickas till styrelsen@sodralindbackenssff.se. Motion skall, för att betraktas som en motion och ha avsedd effekt och vara möjlig för stämman att rösta på, innehålla förslag till åtgärd samt vara så konkret utformad som möjligt. Vid eventuella frågor avseende motioner och deras utformning vänligen kontakta styrelsen.

// Styrelsen

Styrelsemöte 2/12

Pulkabacken

Arbetet med att få belysning i pulkabacken är påbörjat. Belysning kommer att styras med timer och tänds genom att trycka på en knapp. Belysningen kommer att vara tänd som längst till kl. 21.

Det finns nu ett skyddsnät uppsatt i pulkabacken för att minska risken för skador på närliggande häckar mm. 

Gatubelysning

All gatubelysning gicks igenom och åtgärdades tidigare under hösten. Nu genomförs kompletterande arbeten med start under december. Vi räknar med att all belysning kommer att fungera som avsett under januari. 

Bemanning av styrelsen

Vår styrelseledamot Diana Plahn har den 24/11 valt att avgå från styrelsen. Detta med hänvisning till andra åtaganden. Vi vill från styrelsens sida tacka Diana för fina insatser för styrelsen och samfälligheten under denna tid.

Snöröjning och sandning

Vintern är nu här för att stanna ett tag och snöröjning och sandning sker kontinuerligt. Tänk på att inte försvåra detta arbete genom att förvara egendom eller parkera bilar på annan yta än den egna tomten.

God Jul och Gott Nytt År!

// Styrelsen