Förberedelser inför vintern

Vintern är på intågande och vi behöver hjälpas åt att underlätta snöröjningen på våra gemensamma vägar. Därför vill vi påminna om att plocka undan lösa farthinder från vägarna och att ta bort andra ting som placerats utanför den egna tomten.

De fastighetsägare som köpt in och placerat ut egna hinder uppmanas att samla in och förvara dessa själva. Detta för att de inte ska blandas ihop med de som samfälligheten gemensamt bekostat. Farthinder och andra ting behöver vara bortplockade senast 10 november.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Byte av trasig belysning

Det finns flera trasiga lampor i området, och det är riktigt mörkt på sina ställen. Byte av den trasiga belysningen (37st lampor) är beställt, men det är två veckors leveranstid. Arbetet med att byta den trasiga belysningen påbörjas så snart lamporna levererats.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Våra gemensamma gräsytor behöver hållas fria från skräp

I skrivande stund så har alla våra gräsytor klippts minst en gång denna säsong. Under detta arbete har det uppmärksammats att det ligger en hel del skräp i gräset. Det rör sig om allt från blomkrukor, plantor och jordklumpar till armeringsjärn, virke och stenar som eventuellt kastats ut i gräset.

Vi vill därför påminna om att vi gemensamt försöker undvika att det hamnar olämpliga saker på samfällighetens gemensamma ytor. Vill du orientera dig mer kring vad som gäller för våra gemensamma ytor finns relevanta frågeställningar i vår FAQ, se specifikt Får jag smutsa ned på samfällighetens mark? och Får jag dumpa material på samfällighetens mark?.

Om du känner till att det finns den här typen av skräp någonstans på samfällighetens grönytor ber vi vänligast om hjälp med att plocka undan detta för att hålla kostnaderna för gräsklippningen på en fortsatt låg nivå.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Nu påbörjas arbete med trafiksäkerhetsåtgärder i området

Äntligen ska vi påbörja arbetet med förbättrad trafiksäkerhet i Södra Lindbacken! Först ut är farthinder och därefter några kompletterande speglar.

Det första steget omfattar att märka ut placering av farthinder och att detaljplanera genomförandet så att omdirigering av trafik sker på ett så smidigt sätt som möjligt.

Arbetet startar denna vecka och vi kommer löpande att skicka ut mer information.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Bullerplanket kommer att åtgärdas

Styrelsen har under flera år ifrågasatt funktionen av bullerplanket längs med väg 288 och påtalat brister i genomförandet till Lindbackens fastigheter utan någon framgång. Under 2020 har styrelsen arbetat intensivt med att få Lindbackens fastigheter att åtgärda fel och brister kopplat till utförande. Det har varit flertal kontakter med samtliga berörda och slutligen genomfördes en besiktning under 2021 som bekräftade bristerna. Lindbackens fastigheter har slutligen tagit sitt ansvar och har lovat att åtgärda bullerplanket samt säkerställa att bullernivåerna uppfyller kraven. Arbetet beräknas ske under 2021.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Upphämtning av sly torsdag morgon

Under torsdag 22 april kommer en entreprenör att hämta upp sly i Södra parken och längst cykelbanorna i området. Därför uppmanas föräldrar att vara lite extra vaksamma under morgonen/förmiddagen så att det inte uppstår några onödiga risksituationer.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Årsmöte 2021

Årsmöte kommer att genomföras helt digitalt och röstning kommer att ske som förtidsröstning. Rent praktiskt betyder det att du har möjlighet att:

  • Förtidsrösta 21 april – 18 maj
  • Delta på årsmöte 20 maj kl. 18:00

De uppgifter du behöver för att förtidsrösta och för att delta på det digitala årsmötet kommer att skickas till dig via e-post tillsammans med kallelsen till stämman. Här nedan hittar du övrig nödvändig dokumentation.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Trafiksäkerheten i området

Som kommunicerats tidigare så har en trafiksäkerhetsexpert anlitats för att ta fram ett förslag på åtgärder för att höja trafiksäkerheten i området. Styrelsen har gått igenom förslaget och håller nu på att utvärdera offerter för genomförandet.

De åtgärder som kommer att genomföras finns markerade och beskrivna i dokumentet nedan. Ambitionen är att merparten av åtgärderna ska vara genomförda innan vintern 2021 och en mer detaljerad tidplan kommer att publiceras så snart vi valt leverantör.

Om du har synpunkter på åtgärderna så är du välkommen att höra av dig via e-post till styrelsen@sodralindbacken.se. För att vi ska hinna behandla eventuella synpunkter behöver dessa vara oss tillhanda senast 25 april 2021.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Vill du bli bidra i styrelsen för samfälligheten?

Vill du bli en i vårt team i styrelsen och påverka hur vårt Lindbacken utvecklas ?

Maila en kort text om dig till valberedningen på: valberedningen@sodralindbacken.se senast 13 april 

Valberedningens arbete för Södra Lindbackens samfällighetsförening pågår. Valberedningen har följt styrelsens arbete genom att deltaga på styrelsemöten och genom att ha inhämtat frågeunderlag från ledamöterna och suppleanterna. 
Valberedningen eftersöker gärna fler intresserade personer till styrelsearbete. Vi eftersöker i dagsläget personer med juridisk kompetens samt personer med ekonomiska/redovisningsmässiga kunskaper. Även personer med kunskap om fastighetsskötsel är intressant. 

I stadgarna står det även att föreningen skall utse två revisorer och två revisorssuppleanter. I dagsläget har vi endast en extern revisor samt revisorsuppleant. Här finns möjlighet att väljas in som internrevisor och revisorssuppleant till densamma.

Vi önskar motta dina synpunkter eller förslag på valbara personer senast tisdagen den 13 april.

Är du intresserad av att bidra till styrelsearbetet eller har frågor kring valberedningens arbete? Hör i så fall av dig till:
Krister Petersen (0730 88 50 10) eller till Tim Björklund (070 690 10 08)
Du når oss också på e-postadressen valberedningen@sodralindbacken.se