Var med och påverka vår samfällighetsförening

Som delägare i samfälligheten har du möjlighet att påverka genom att inkomma med motioner. För att det ska vara möjligt att behandla en motion på ordinarie föreningsstämma behöver motionen vara styrelsen tillhanda senast under februari 2024. Motionen behöver vara skriftlig och skickas till styrelsen@sodralindbacken.se.

För att motionen ska ha avsedd effekt behöver den innehålla förslag till åtgärd och vara så konkret utformad som möjligt. Vid eventuella frågor avseende motioner och deras utformning vänligen kontakta styrelsen.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Tack för att du gör Lindbacken till en trevlig plats

Lindbacken blir som bästa när vi alla tar ansvar för vår omgivning. Genom att hålla våra gemensamma ytor fria från privat egendom, skapar vi förutsättningar för alla att trivas. Vi vill därför be alla våra medlemmar att ta bort era privata föremål från våra gemensamma ytor, såväl våra gator som våra grönområden.

Genom att göra detta bidrar ni till att säkerställa;

  • Framkomlighet – att alla kan ta sig fram på våra gator, inklusive renhållning, snöröjning och utryckningsfordon.
  • Säkerhet – att våra gator är trafiksäkra och att ingen skadar sig på främmande föremål i naturen.
  • Tillgänglighet – att alla kan komma åt och nyttja våra gemensamma ytor.
  • Vattenavrinning – att våra gator rinner av och dräneras effektivt.
  • Trivsel – att det är ordning, reda och snyggt i våra omgivningar.
  • Gemenskap och likabehandling – att samma principer gäller för alla och att vi hjälps åt att skapa ett område att vara stolta över.

Senast 2023-11-30 eller när den första snön faller behöver alla privata föremål tas bort från våra gator samt gång- och cykelbanor. Detta avser alla föremål som i nuläget är placerade utanför tomtgräns mot gata eller gång-/cykelbana, exempelvis postlådor, sopkärl, farthinder, materialupplag mm. Använd Lantmäteriets hemsida om du är osäker på dina tomtgränser.

På samfällighetens mark i övrigt behöver privata föremål tas bort senast i samband med vårens städdag 2024-04-14.

Vi hoppas på er förståelse och samarbetsvilja, så att vi slipper onödiga kostnader för bortforsling av ovidkommande föremål på samfällighetens mark.

Vid frågor, skicka ett mail till styrelsen@sodralindbacken.se.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Datum för föreningsstämma och städdag

Nu har hemsidan uppdaterats med datum och tid för nästa föreningsstämma och städdag. Notera gärna detta i din kalender.

Städdag: Söndag den 14 april 2024 kl. 10:00-15:00.

Årsmöte: Torsdag den 2 maj 2024 kl 18:00- 20:00.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Asfaltering av fasta farthinder

På den extra föreningsstämman som hölls 29 juni 2023 beslutades att anlägga farthinder enligt motion gällande farthinder. Inom ett par veckors tid kommer farthindren att uppföras på de platser som är markerade i bilden nedan.

Detta innebär också att alla lösa farthinder ska plockas bort. Vi ber därför alla BRF:er och privatpersoner som placerat ut egna farthinder att ta bort dessa senast 30 augusti.

Efter detta datum kommer styrelsen att tillse att resterande flyttbara farthinder samlas in och säljs vidare.

Om du bor i en BRF får du gärna dela denna information med styrelsen för din BRF så att alla som berörs får kännedom.

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta styrelsen@sodralindbacken.se.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Jordgetingbo kommer att åtgärdas

En entreprenör har fått i uppdrag att åtgärda det jordgetingbo som finns  i skogspartiet bakom Torpsvängen. Entreprenören har som ambition att genomföra åtgärd så snart som möjligt, men det kan dröja upp till en vecka.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Besvärande jordgetingar

Det finns ett jordgetingbo i skogspartiet bakom Torpsvängen, se markering på kartan. Eftersom flera medlemmar besvärats av getingarna och att dom kan vara farliga så undersöker styrelsen möjligheten att avlägsna boet.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Välkomna till extra föreningsstämma torsdag 29 juni 2023

Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening hälsar dig välkommen till extra föreningsstämma. Separat kallelse sänds via post till alla medlemmar.

På grund av att ordinarie föreningsstämma förklarades vara obehörigt sammankallad ersätts den ordinarie föreningsstämman med en extra föreningsstämma.

Stämman genomförs enbart i fysisk form. Det kommer således inte att finnas möjlighet att delta eller rösta digitalt.

Dag: Torsdag 29 juni 2023
Tid: 19.00-21.00
Plats: Lindbackenskolans matsal

För att kunna delta på stämman behöver följande formella förutsättningar vara uppfyllda:

  • Deltagare behöver vara fastighetsägare eller ombud för denne. Mall för fullmakt finns längre ned i detta inlägg. 
  • Delägare till fastigheter kan representeras av ombud eller någon av delägarna, då krävs fullmakt från samtliga delägare som ej närvarar på mötet. 
  • Medlemmar i bostadsrättsförening representeras av bostadsrättsföreningens styrelse eller av denna utsett ombud.
  • Deltagare behöver kunna styrka sin identitet, medtag ID-handling.

Dokumentation och underlag inför stämman:

Varmt välkomna!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening