Ordinarie föreningsstämma 29 maj

För er som kanske missat eller glömt att vi genomför ordinarie föreningsstämma 29 maj kommer här en påminnelse.

All dokumentation inför stämman finns att läsa i tidigare inlägg.

Tid och plats

Datum: Onsdag 29 maj

Tid: 18:30

Plats: Lindbackenskolans matsal 

Stämman genomförs enbart i fysisk form. Det kommer således inte att finnas möjlighet att delta eller rösta digitalt.

Förutsättningar

För att kunna delta på stämman behöver följande formella förutsättningar vara uppfyllda:

 • Deltagare behöver vara fastighetsägare eller ombud för denne. Mall för fullmakt finns längre ned i detta inlägg.
 • Delägare till fastigheter kan representeras av ombud eller någon av delägarna, då krävs fullmakt från samtliga delägare som ej närvarar på mötet.
 • Medlemmar i bostadsrättsförening representeras av bostadsrättsföreningens styrelse eller av denna utsett ombud.
 • Deltagare behöver kunna styrka sin identitet, medtag ID-handling.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Nedtagning av träd vid handelsbyn

Som flera medlemmar har noterat har det tagits ned ett mindre antal träd på samfällighetens mark vid handelsbyn. Anledningen till detta var att handelsbyn ville öka sin exponering och synligheten från väg 288. Styrelsen gjorde bedömningen att det skulle gynna våra medlemmar att möta denna önskan. Därför tog styrelsen tillsammans med representanter för Handelsbyn fram ett förslag som sedan avtalades och genomfördes.

Överenskommelsen innebär att handelsbyn finansierar återplantering och etablering av lika många träd som tagits ned. Återplantering planeras ske under hösten 2024. Exakt placering och typ av träd är ännu inte beslutat.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Välkommen till ordinarie föreningsstämma 29 maj

Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening hälsar dig välkommen till ordinarie föreningsstämma. Separat kallelse skickas till alla medlemmar per post.

Tid och plats

Datum: Onsdag 29 maj

Tid: 18:30

Plats: Lindbackenskolans matsal

Stämman genomförs enbart i fysisk form. Det kommer således inte att finnas möjlighet att delta eller rösta digitalt.

Förutsättningar

För att kunna delta på stämman behöver följande formella förutsättningar vara uppfyllda:

 • Deltagare behöver vara fastighetsägare eller ombud för denne. Mall för fullmakt finns längre ned i detta inlägg.
 • Delägare till fastigheter kan representeras av ombud eller någon av delägarna, då krävs fullmakt från samtliga delägare som ej närvarar på mötet.
 • Medlemmar i bostadsrättsförening representeras av bostadsrättsföreningens styrelse eller av denna utsett ombud.
 • Deltagare behöver kunna styrka sin identitet, medtag ID-handling.

Dokumentation och underlag till stämman

Välkomna att bidra till ett rent och snyggt Lindbacken!

Vi genomför årets städdag söndag 14 april kl. 10-14. Representanter från styrelsen kommer att finnas vid den allmänna samlingsplatsen (gräsytan mellan Hagtorpsvägen och Alkällsvägen) där det också kommer att finnas fika och en container där uppsamlat skräp mm. kan slängas.

I år fokuserar vi på fyra saker:

 • Plocka skräp – Ta gärna med en egen påse för att samla skräp i när du går ut. Skräpet kan slängas i containern vid den allmänna samlingsplatsen.
 • Grusbäddar – I området har vi grusbäddar där regnvatten ska kunna ta sig ned. Under åren försämras grusbäddarnas förmåga att avleda vatten. Det vi kan göra är att luckra upp gruset (ex. med en kratta), plocka bort ogräs och annat som inte ska vara i grusbäddarna.
 • Bära kapad sly till markerade uppsamlingsplatser, se bild nedan.
 • Lekplatsen i södra parken – Luckra upp sanden i sandlådan och grusbäddar.

Varmt välkomna!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Var med och påverka vår samfällighetsförening

Som delägare i samfälligheten har du möjlighet att påverka genom att inkomma med motioner. För att det ska vara möjligt att behandla en motion på ordinarie föreningsstämma behöver motionen vara styrelsen tillhanda senast under februari 2024. Motionen behöver vara skriftlig och skickas till styrelsen@sodralindbacken.se.

För att motionen ska ha avsedd effekt behöver den innehålla förslag till åtgärd och vara så konkret utformad som möjligt. Vid eventuella frågor avseende motioner och deras utformning vänligen kontakta styrelsen.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Tack för att du gör Lindbacken till en trevlig plats

Lindbacken blir som bästa när vi alla tar ansvar för vår omgivning. Genom att hålla våra gemensamma ytor fria från privat egendom, skapar vi förutsättningar för alla att trivas. Vi vill därför be alla våra medlemmar att ta bort era privata föremål från våra gemensamma ytor, såväl våra gator som våra grönområden.

Genom att göra detta bidrar ni till att säkerställa;

 • Framkomlighet – att alla kan ta sig fram på våra gator, inklusive renhållning, snöröjning och utryckningsfordon.
 • Säkerhet – att våra gator är trafiksäkra och att ingen skadar sig på främmande föremål i naturen.
 • Tillgänglighet – att alla kan komma åt och nyttja våra gemensamma ytor.
 • Vattenavrinning – att våra gator rinner av och dräneras effektivt.
 • Trivsel – att det är ordning, reda och snyggt i våra omgivningar.
 • Gemenskap och likabehandling – att samma principer gäller för alla och att vi hjälps åt att skapa ett område att vara stolta över.

Senast 2023-11-30 eller när den första snön faller behöver alla privata föremål tas bort från våra gator samt gång- och cykelbanor. Detta avser alla föremål som i nuläget är placerade utanför tomtgräns mot gata eller gång-/cykelbana, exempelvis postlådor, sopkärl, farthinder, materialupplag mm. Använd Lantmäteriets hemsida om du är osäker på dina tomtgränser.

På samfällighetens mark i övrigt behöver privata föremål tas bort senast i samband med vårens städdag 2024-04-14.

Vi hoppas på er förståelse och samarbetsvilja, så att vi slipper onödiga kostnader för bortforsling av ovidkommande föremål på samfällighetens mark.

Vid frågor, skicka ett mail till styrelsen@sodralindbacken.se.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Datum för föreningsstämma och städdag

Nu har hemsidan uppdaterats med datum och tid för nästa föreningsstämma och städdag. Notera gärna detta i din kalender.

Städdag: Söndag den 14 april 2024 kl. 10:00-15:00.

Årsmöte: Torsdag den 2 maj 2024 kl 18:00- 20:00.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Asfaltering av fasta farthinder

På den extra föreningsstämman som hölls 29 juni 2023 beslutades att anlägga farthinder enligt motion gällande farthinder. Inom ett par veckors tid kommer farthindren att uppföras på de platser som är markerade i bilden nedan.

Detta innebär också att alla lösa farthinder ska plockas bort. Vi ber därför alla BRF:er och privatpersoner som placerat ut egna farthinder att ta bort dessa senast 30 augusti.

Efter detta datum kommer styrelsen att tillse att resterande flyttbara farthinder samlas in och säljs vidare.

Om du bor i en BRF får du gärna dela denna information med styrelsen för din BRF så att alla som berörs får kännedom.

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta styrelsen@sodralindbacken.se.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Jordgetingbo kommer att åtgärdas

En entreprenör har fått i uppdrag att åtgärda det jordgetingbo som finns  i skogspartiet bakom Torpsvängen. Entreprenören har som ambition att genomföra åtgärd så snart som möjligt, men det kan dröja upp till en vecka.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening