Jordgetingbo kommer att åtgärdas

En entreprenör har fått i uppdrag att åtgärda det jordgetingbo som finns  i skogspartiet bakom Torpsvängen. Entreprenören har som ambition att genomföra åtgärd så snart som möjligt, men det kan dröja upp till en vecka.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Besvärande jordgetingar

Det finns ett jordgetingbo i skogspartiet bakom Torpsvängen, se markering på kartan. Eftersom flera medlemmar besvärats av getingarna och att dom kan vara farliga så undersöker styrelsen möjligheten att avlägsna boet.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Välkomna till extra föreningsstämma torsdag 29 juni 2023

Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening hälsar dig välkommen till extra föreningsstämma. Separat kallelse sänds via post till alla medlemmar.

På grund av att ordinarie föreningsstämma förklarades vara obehörigt sammankallad ersätts den ordinarie föreningsstämman med en extra föreningsstämma.

Stämman genomförs enbart i fysisk form. Det kommer således inte att finnas möjlighet att delta eller rösta digitalt.

Dag: Torsdag 29 juni 2023
Tid: 19.00-21.00
Plats: Lindbackenskolans matsal

För att kunna delta på stämman behöver följande formella förutsättningar vara uppfyllda:

 • Deltagare behöver vara fastighetsägare eller ombud för denne. Mall för fullmakt finns längre ned i detta inlägg. 
 • Delägare till fastigheter kan representeras av ombud eller någon av delägarna, då krävs fullmakt från samtliga delägare som ej närvarar på mötet. 
 • Medlemmar i bostadsrättsförening representeras av bostadsrättsföreningens styrelse eller av denna utsett ombud.
 • Deltagare behöver kunna styrka sin identitet, medtag ID-handling.

Dokumentation och underlag inför stämman:

Varmt välkomna!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Välkommen till ordinarie föreningsstämma 31 maj

Styrelsen för Södra Lindbackens Samfällighetsförening hälsar dig välkommen till ordinarie föreningsstämma. Separat kallelse har sänts ut till alla medlemmar via e-post.

I år genomförs stämman enbart i fysisk form. Det kommer således inte att finnas möjlighet att delta eller rösta digitalt.

Dag: Onsdag 31 maj 2023
Tid: 19.00-21.00
Plats: Hotell Fyrislund, Fyrislundsgatan 81 (gratis parkering finns utanför)

För att kunna delta på stämman behöver följande formella förutsättningar vara uppfyllda:

 • Deltagare behöver vara fastighetsägare eller ombud för denne. Mall för fullmakt finns längre ned i detta inlägg. 
 • Delägare till fastigheter kan representeras av ombud eller någon av delägarna, då krävs fullmakt från samtliga delägare som ej närvarar på mötet. 
 • Medlemmar i bostadsrättsförening representeras av bostadsrättsföreningens styrelse eller av denna utsett ombud.
 • Deltagare behöver kunna styrka sin identitet, medtag ID-handling.

Dokumentation och underlag inför stämman:

Varmt välkomna!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Välkomna att bidra till ett rent och snyggt Lindbacken!

Vi genomför årets städdag lördag 22 april kl. 10-14. Det kommer att bjudas på någon form av fika och dryck och det kommer att finnas möjlighet att köpa mat från Heta kökets foodtruck.

Fokus för detta tillfälle är att flytta sly från skog till uppsamlingsplats och allmän skräpplockning. Ta gärna med egna soppåsar att samla skräp i. Det kommer att finnas en container där skräp kan slängas vid den allmänna samlingsplatsen (gräsytan mellan Hagtorpsvägen och Alkällsvägen).

Representant från styrelsen kommer att finnas vid den allmänna samlingsplatsen där fika och container också finns.

Varmt välkomna!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Notiser om nyheter på samfällighetsföreningens webbplats fungerar ej

Det har uppstått problem med funktionen som skickar ut e-post om nya inlägg på föreningens webbplats. Till dess att problemet är avlöst betyder det att du som registrerat dig för att motta notifieringar via e-post behöver hålla dig uppdaterad på annat sätt. De alternativ som står till buds är:

 1. Besöka samfällighetsföreningens webbplats regelbundet.
 2. Via inlägg från samfällighetsföreningen i gruppen ”Vi som bygger bo i Lindbacken” på Facebook.

Situationen beklagas och vi arbetar på att lösa problemet.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Uppförandet av grillhus

Som flera säkert redan har noterat så håller ett grillhus på att uppföras på samfällighetens mark. Nedan följer bakgrund och en kort redogörelse för händelser i ärendet. Bakgrunden till detta är att Uppsala kommun under 2021 upprättade en medborgarbudget där medborgare fick rösta fram förslag för att stärka utvecklingen i olika delar av kommunen. Du kan läsa mer om Uppsala kommuns medborgarbudget här

2021 års process för medborgarbudget resulterade i att samfällighetsföreningen tilldelades 165 460 kronor för att anlägga en grill- och samlingsplats intill lekparken. Det vinnande förslaget omfattade ett vindskydd, en grillplats och bänkar.

Processen i korthet:

 • Under hösten 2021 offentliggjordes resultatet varpå styrelsen påbörjade arbete med att ta in förslag och offerter för uppförandet. 
 • Under 2022 tecknades avtal med kommunen och medlen betalades ut till föreningen.
 • Efter tidigare offertarbete beställdes material och uppförande av grillhus. Utplacering och uppförande påbörjades efter sommaren 2022.
 • I samband med det påbörjade uppförandet blev styrelsen varse att konstruktionen var bygglovspliktig (vilket vanligen inte gäller grillplatser), var på en bygglovsansökan skickades in.
 • Ett fåtal synpunkter inkom under bygglovsprocessen, men kommunen beviljade bygglovet i början av 2023. 
 • Därefter har bygglovet överklagats.

Länsstyrelsen överprövar nu kommunens beslut, och styrelsen avvaktar utfall därifrån innan vi vet hur vi kan gå vidare.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening