Flytt av snömassor

Under 9 och 10 februari kommer det flyttas bort snö från de gator och korsningar där det är för dålig framkomlighet. För att vår entreprenör ska komma fram med last- och plogbilar gäller därför PARKERINGSFÖRBUD under dessa dagar. Snön flyttas till rondellen vid Alkällsvägen. 

Tack för visad hänsyn! 

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Vi behöver din återkoppling

Vi byter affärssystem i föreningen från 18 feb 2021 (vi spar ca 50 tkr på detta byte), och önskar att ni senast fredag 5 feb gör följande:

Maila till: styrelsen@sodralindbacken.se
1: Din mailadress (dit du vill ha avierna i pdf format)
2: Ditt mobil nr
3: Ditt namn 
4: Din fastighetsbeteckning

Vi kommer kunna erbjuda e-faktura mer info kommer när allt är iordningställt med banken så första avin kommer troligtvis till din mail.

Tackar ödmjukast för hjälpen
/Styrelsen Södra Lindbackens samfällighetsföreningen 

Motioner skickas in senast sista februari

I maj 2021 håller Södra Lindbackens samfällighetsförening ordinarie föreningsstämma. Som delägare i samfälligheten har du möjlighet att fram till och med sista februari inkomma med motion som sedan behandlas på ordinarie föreningsstämma. Sådan motion skall vara skriftlig och skickas till styrelsen@sodralindbacken.se. Motion skall, för att betraktas som en motion och ha avsedd effekt, och vara möjlig för stämman att rösta på, innehålla förslag till åtgärd samt vara så konkret utformad som möjligt. Vid eventuella frågor avseende motioner och deras utformning vänligen kontakta styrelsen.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Trafiksäkerheten i området

Som beslutades på senaste föreningsstämman så arbetar styrelsen nu med att hitta en lämplig väg framåt för att öka trafiksäkerheten i området. Styrelsen har anlitat en trafiksäkerhetsexpert som gjort en undersökning och satt ihop ett preliminärt förslag på åtgärder. Styrelsen fortsätter dialogen med trafiksäkerhetsexperten och tror att vi kommer att ha ett konkret förslag att ta ställning till inom ett par månader.

Förslag på åtgärder kommer att publiceras här på hemsidan för att det ska finnas möjlighet att inkomma med synpunkter.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Parkering sker i huvudsak på den egna tomten

För att snöröjning och halkbekämpning ska kunna ske på bästa vis behöver vi hjälpas åt att hålla våra gator fria från hinder. I dagsläget finns det gång till annan många fordon parkerade längst med våra vägar. Detta hindrar en effektiv och ändamålsenlig snöröjning på dessa platser.

Det är ingen nyhet att det saknas tillräckligt med gästparkeringar i området. Styrelsen tar detta i beaktande i den långsiktiga utvecklingsplan som håller på att arbetas fram för våra gemensamma ytor. I brist på gästparkeringar så är det dock fordonsägarens ansvar att parkera sitt fordon på ett sätt som inte hindrar eller försvårar framkomligheten. Därför vill vi uppmana alla fordonsägare att parkera på den egna tomten.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Farliga träd

Vi kommer inventera skogar & allmänningar på farliga träd 🌲 under veckan ❤️
Se till att era barn inte leker i närheten av dessa områden tills träden är åtgärdade.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Belysning i området

Vi kommer nu succesivt börja byta ut armaturer till LED. När en gatulykta slocknat felanmäler vi detta till Lundqvist EL som kommer byta ut hela armaturen ut till LED. Vi har 259 stolpar och har inte råd att byta alla samtidigt så detta kommer vara ett löpande jobb under kanske 2-4 år. LED belysningen är betydligt mer energisnål så vi kommer spara igen denna investering på den årliga elräkningen. Idag är det ca 10 stolpar som inte lyser som kommer åtgärdas inom kort.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Förberedelser inför vintern

Vintern är på intågande och vi behöver hjälpas åt att underlätta snöröjningen på våra gemensamma vägar. Därför vill vi påminna om att plocka undan lösa farthinder från vägarna och att ta bort andra ting som placerats på grusbäddarna bredvid vägarna. 

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening