Uppförandet av grillhus

Som flera säkert redan har noterat så håller ett grillhus på att uppföras på samfällighetens mark. Nedan följer bakgrund och en kort redogörelse för händelser i ärendet. Bakgrunden till detta är att Uppsala kommun under 2021 upprättade en medborgarbudget där medborgare fick rösta fram förslag för att stärka utvecklingen i olika delar av kommunen. Du kan läsa mer om Uppsala kommuns medborgarbudget här

2021 års process för medborgarbudget resulterade i att samfällighetsföreningen tilldelades 165 460 kronor för att anlägga en grill- och samlingsplats intill lekparken. Det vinnande förslaget omfattade ett vindskydd, en grillplats och bänkar.

Processen i korthet:

  • Under hösten 2021 offentliggjordes resultatet varpå styrelsen påbörjade arbete med att ta in förslag och offerter för uppförandet. 
  • Under 2022 tecknades avtal med kommunen och medlen betalades ut till föreningen.
  • Efter tidigare offertarbete beställdes material och uppförande av grillhus. Utplacering och uppförande påbörjades efter sommaren 2022.
  • I samband med det påbörjade uppförandet blev styrelsen varse att konstruktionen var bygglovspliktig (vilket vanligen inte gäller grillplatser), var på en bygglovsansökan skickades in.
  • Ett fåtal synpunkter inkom under bygglovsprocessen, men kommunen beviljade bygglovet i början av 2023. 
  • Därefter har bygglovet överklagats.

Länsstyrelsen överprövar nu kommunens beslut, och styrelsen avvaktar utfall därifrån innan vi vet hur vi kan gå vidare.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening