Notiser om nyheter på samfällighetsföreningens webbplats fungerar ej

Det har uppstått problem med funktionen som skickar ut e-post om nya inlägg på föreningens webbplats. Till dess att problemet är avlöst betyder det att du som registrerat dig för att motta notifieringar via e-post behöver hålla dig uppdaterad på annat sätt. De alternativ som står till buds är:

  1. Besöka samfällighetsföreningens webbplats regelbundet.
  2. Via inlägg från samfällighetsföreningen i gruppen ”Vi som bygger bo i Lindbacken” på Facebook.

Situationen beklagas och vi arbetar på att lösa problemet.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Uppförandet av grillhus

Som flera säkert redan har noterat så håller ett grillhus på att uppföras på samfällighetens mark. Nedan följer bakgrund och en kort redogörelse för händelser i ärendet. Bakgrunden till detta är att Uppsala kommun under 2021 upprättade en medborgarbudget där medborgare fick rösta fram förslag för att stärka utvecklingen i olika delar av kommunen. Du kan läsa mer om Uppsala kommuns medborgarbudget här

2021 års process för medborgarbudget resulterade i att samfällighetsföreningen tilldelades 165 460 kronor för att anlägga en grill- och samlingsplats intill lekparken. Det vinnande förslaget omfattade ett vindskydd, en grillplats och bänkar.

Processen i korthet:

  • Under hösten 2021 offentliggjordes resultatet varpå styrelsen påbörjade arbete med att ta in förslag och offerter för uppförandet. 
  • Under 2022 tecknades avtal med kommunen och medlen betalades ut till föreningen.
  • Efter tidigare offertarbete beställdes material och uppförande av grillhus. Utplacering och uppförande påbörjades efter sommaren 2022.
  • I samband med det påbörjade uppförandet blev styrelsen varse att konstruktionen var bygglovspliktig (vilket vanligen inte gäller grillplatser), var på en bygglovsansökan skickades in.
  • Ett fåtal synpunkter inkom under bygglovsprocessen, men kommunen beviljade bygglovet i början av 2023. 
  • Därefter har bygglovet överklagats.

Länsstyrelsen överprövar nu kommunens beslut, och styrelsen avvaktar utfall därifrån innan vi vet hur vi kan gå vidare.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening