Trafiksäkerheten i området

Som kommunicerats tidigare så har en trafiksäkerhetsexpert anlitats för att ta fram ett förslag på åtgärder för att höja trafiksäkerheten i området. Styrelsen har gått igenom förslaget och håller nu på att utvärdera offerter för genomförandet.

De åtgärder som kommer att genomföras finns markerade och beskrivna i dokumentet nedan. Ambitionen är att merparten av åtgärderna ska vara genomförda innan vintern 2021 och en mer detaljerad tidplan kommer att publiceras så snart vi valt leverantör.

Om du har synpunkter på åtgärderna så är du välkommen att höra av dig via e-post till styrelsen@sodralindbacken.se. För att vi ska hinna behandla eventuella synpunkter behöver dessa vara oss tillhanda senast 25 april 2021.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Vill du bli bidra i styrelsen för samfälligheten?

Vill du bli en i vårt team i styrelsen och påverka hur vårt Lindbacken utvecklas ?

Maila en kort text om dig till valberedningen på: valberedningen@sodralindbacken.se senast 13 april 

Valberedningens arbete för Södra Lindbackens samfällighetsförening pågår. Valberedningen har följt styrelsens arbete genom att deltaga på styrelsemöten och genom att ha inhämtat frågeunderlag från ledamöterna och suppleanterna. 
Valberedningen eftersöker gärna fler intresserade personer till styrelsearbete. Vi eftersöker i dagsläget personer med juridisk kompetens samt personer med ekonomiska/redovisningsmässiga kunskaper. Även personer med kunskap om fastighetsskötsel är intressant. 

I stadgarna står det även att föreningen skall utse två revisorer och två revisorssuppleanter. I dagsläget har vi endast en extern revisor samt revisorsuppleant. Här finns möjlighet att väljas in som internrevisor och revisorssuppleant till densamma.

Vi önskar motta dina synpunkter eller förslag på valbara personer senast tisdagen den 13 april.

Är du intresserad av att bidra till styrelsearbetet eller har frågor kring valberedningens arbete? Hör i så fall av dig till:
Krister Petersen (0730 88 50 10) eller till Tim Björklund (070 690 10 08)
Du når oss också på e-postadressen valberedningen@sodralindbacken.se

Lördag 10 april hjälps vi åt att hålla Lindbacken rent

Nu är det dags att samla familjen och hjälpa till att hålla Lindbacken rent!
Hjälp till på allt nedan eller det du hinner. Följande behöver göras: 

  1. Ta och en soppåse och gå ut och plocka skräp (plast & metall) som ligger där det inte ska ligga. En container finns uppställd på allmänningen vid BRF Blooc där skärpet kan slängas. Obs inget ”privat” skräp tillåts. 
  2. Samla sly till utmärkta platser på kartan (så en kranbil kan komma åt att köra bort det.
  3. Hjälpa till att fixa lekparken i södra parken som ex mindre snickeri arbeten, inoljning av möbler samt byta ut sand i sandlådan.
  4. Plocka bort stenar från gräsytorna vid alla gräsytor särskilt BRF Blooc, vändplanen vid storstensvägen, BRF englandshusen & Brattbacksvägen (så man kan klippa med åkgräsklippare istället för röjsåg)

Har ni inte möjlighet det 10/4 börja redan nu så har ni dragit ert strå till stacken!

I år blir det tyvärr inget fika pga av corona. Håll avstånd och passa på att få frisk luft och lär era barn vikten av att hålla rent och fint i vår natur.

Varmt välkomna!

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Sopning av gator

På måndag 22 mars börjar vi sopa gatorna i Lindbacken. Arbetet bör ta ca 2-3 dagar. Passa på att sopa din uppfart och utanför din tomt/trottoar så maskinerna lättare får upp allt grus. Obs sopa inte ner grus i dräneringsdikena, dom blir igensatta då. Parkeringsförbud gäller på alla gator så att sopmaskinen kommer fram!

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Röjning av sly

Samfälligheten kommer under en tid framöver att röja sly i området. Materialet i form av ris och grenar kommer att ligga kvar och tas om hand under städdagen den 10 April.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Flytt av snömassor

Under 9 och 10 februari kommer det flyttas bort snö från de gator och korsningar där det är för dålig framkomlighet. För att vår entreprenör ska komma fram med last- och plogbilar gäller därför PARKERINGSFÖRBUD under dessa dagar. Snön flyttas till rondellen vid Alkällsvägen. 

Tack för visad hänsyn! 

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Vi behöver din återkoppling

Vi byter affärssystem i föreningen från 18 feb 2021 (vi spar ca 50 tkr på detta byte), och önskar att ni senast fredag 5 feb gör följande:

Maila till: styrelsen@sodralindbacken.se
1: Din mailadress (dit du vill ha avierna i pdf format)
2: Ditt mobil nr
3: Ditt namn 
4: Din fastighetsbeteckning

Vi kommer kunna erbjuda e-faktura mer info kommer när allt är iordningställt med banken så första avin kommer troligtvis till din mail.

Tackar ödmjukast för hjälpen
/Styrelsen Södra Lindbackens samfällighetsföreningen 

Motioner skickas in senast sista februari

I maj 2021 håller Södra Lindbackens samfällighetsförening ordinarie föreningsstämma. Som delägare i samfälligheten har du möjlighet att fram till och med sista februari inkomma med motion som sedan behandlas på ordinarie föreningsstämma. Sådan motion skall vara skriftlig och skickas till styrelsen@sodralindbacken.se. Motion skall, för att betraktas som en motion och ha avsedd effekt, och vara möjlig för stämman att rösta på, innehålla förslag till åtgärd samt vara så konkret utformad som möjligt. Vid eventuella frågor avseende motioner och deras utformning vänligen kontakta styrelsen.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Trafiksäkerheten i området

Som beslutades på senaste föreningsstämman så arbetar styrelsen nu med att hitta en lämplig väg framåt för att öka trafiksäkerheten i området. Styrelsen har anlitat en trafiksäkerhetsexpert som gjort en undersökning och satt ihop ett preliminärt förslag på åtgärder. Styrelsen fortsätter dialogen med trafiksäkerhetsexperten och tror att vi kommer att ha ett konkret förslag att ta ställning till inom ett par månader.

Förslag på åtgärder kommer att publiceras här på hemsidan för att det ska finnas möjlighet att inkomma med synpunkter.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening

Parkering sker i huvudsak på den egna tomten

För att snöröjning och halkbekämpning ska kunna ske på bästa vis behöver vi hjälpas åt att hålla våra gator fria från hinder. I dagsläget finns det gång till annan många fordon parkerade längst med våra vägar. Detta hindrar en effektiv och ändamålsenlig snöröjning på dessa platser.

Det är ingen nyhet att det saknas tillräckligt med gästparkeringar i området. Styrelsen tar detta i beaktande i den långsiktiga utvecklingsplan som håller på att arbetas fram för våra gemensamma ytor. I brist på gästparkeringar så är det dock fordonsägarens ansvar att parkera sitt fordon på ett sätt som inte hindrar eller försvårar framkomligheten. Därför vill vi uppmana alla fordonsägare att parkera på den egna tomten.

Hälsningar,

// Styrelsen för Södra Lindbackens samfällighetsförening